หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1  ถึง  2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  3