ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,771,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.102/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,088,600
เพิ่มเติม..