กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุทัยววรณ ศรีสุขใส
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสายใจ ชำนาญเท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา ฉายแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1