กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุทัยววรณ ศรีสุขใส
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสายใจ ชำนาญเท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุกัญญา ฉายแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2