กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสายใจ ชำนาญเท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุกัญญา ฉายแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2