กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกมล ต้นภูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญวิทย์ พระเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายศราวุธ สรรพคุณ
ครูผู้ช่วย