กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาญวิทย์ พระเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายศราวุธ สรรพคุณ
ครูผู้ช่วย