หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ถึง  3
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  6
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  3