กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรอุษา เสริมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายใจ ชำนาญเท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0