กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรอุษา เสริมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสายใจ ชำนาญเท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1