กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวันชนะ ทองศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3