กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรอุษา เสริมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอรอนงค์ เกษอ่อน
ครูอัตราจ้าง