บุคลากรอื่นๆ

นายวศิน นิยมศิลป์
ช่างปูน ช.2

นางวารี แสงดวงเดือน
แม่บ้าน

นางสาวศิริมาส บุญถนอม
ธุรการ