ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเส่ม สิริปญฺโญ
ตำแหน่ง : -
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2467-พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช วินิจธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2586-พ.ศ.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช รัตนมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490-พ.ศ.2492
ชื่อ-นามสกุล : นายแล ศิริโภค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492-พ.ศ.2493
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส มะลิป่า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-พ.ศ.2502
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท ลับเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. พ.ศ.2504 - 16 พ.ค. พ.ศ.2516
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พิจารย์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 2516 - พ.ศ.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พิจารย์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522 - พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียม สามงาม
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ส.ค. พ.ศ.2530 - 29 ธ.ค. พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียม สามงาม
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ธ.ค. พ.ศ.2537 - 26 ธ.ค. พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล บุญถนอม
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ก.พ. พ.ศ.2541 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2562- ปัจจุบัน