กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1