กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไกรพล คำนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
ครู คศ.1