กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1