กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไกรพล คำนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุดารัตน์ สุดสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0