ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนวัดตกพรม  ตั้งอยู่เลขที่  1/1  หมู่ที่  2  ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  22110 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเขตบริการของโรงเรียนวัดตกพรม  ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านตกซี, บ้านตกพรม,บ้านสีเสียด, บ้านเพกา,บ้านอ่างเอ็ด,บ้านลำอ่อน, บ้านบ่อกลาง

           โรงเรียนวัดตกพรม  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.2467  ตามสันนิษฐานและสอบถามจากผู้สูงอายุที่พอเชื่อถือได้และตามหลักฐานเดิมของโรงเรียน โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมีนักเรียนอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี 2467 โดยมี พระอภิธรรมเส่ม    ศิริปัญโญ เป็นครูทำการสอนด้วย โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยความร่วมมือของราษฎรกับหน่วยงานราชการอำเภอ การเรียนการสอนเป็นไปตามหนังสือวัด แต่ใช้แบบเรียนของกระทรวงธรรมการตลอดมา

            ในปี พ.ศ.2467 กระทรวงได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาขึ้นใช้บังคับ โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึง อายุย่างเข้าปีที่ 15  ต้องเข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และได้ส่งครูมาทำการสอนด้วยการเรียน
การสอนในระยะนั้นแบ่งออกเป็น
 7 ชั้น คือชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจะจบออกจากโรงเรียน
ต่อมาราว พ.ศ.
 2480 ได้ประกาศยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 คงเหลือเพียง 5 ชั้น คือชั้นมูล 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
 4 จนถึงปี พ.ศ. 2493 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอนตามประมวลการสอน ได้ยกเลิกชั้นมูล จึงเหลือเพียง 4 ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้จัดตามระเบียบของ-กระทรวงศึกษาธิการทุกอย่าง แต่ยังคงใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนอยู่ และได้ช่วยส่งครู
มาทำการสอนมากขึ้นและได้พัฒนาโดยการร่วมมือกับชาวบ้านสร้าง อาคารขึ้นหลายครั้งแต่ไม่สามารถ
คงอยู่ได้ ในที่สุดจึงต้องกลับมาใช้ศาลาวัดเหมือนเดิม

              ต่อมาปี พ.ศ.2506 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่เป็นอาคาร
กึ่ง ถาวร
 เป็นจำนวนเงิน  30,000 บาท  โรงเรียนหาเงินสมทบเป็นเงิน  30,000  บาท  สร้างอาคาร แบบ 002 กว้าง 8.00เมตร ยาว 23.00 เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี ซึ่งมีนายกลิ่น  แก้วลาย ให้ที่ดินเป็นสมบัติของโรงเรียน มีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ จนถึงปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  15,000  บาท สร้างบ้านพักครูแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประสาท ลับเหลี่ยม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2509 - ทางรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา โดยให้โรงเรียนประชาบาลไปสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นายประสาท  ลับเหลี่ยม  ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
นายประเสริฐ พิจารย์กุล ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดตกพรม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2517 - ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนได้หาเงินเพิ่ม เพื่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 8,000 บาท

พ.ศ. 2518 - ได้รับอนุมัติเงินผันสู่ชนบทของสภาตำบลตกพรม จำนวน 50,000 บาท แปลงอาคารเรียนแบบ 002 เป็นแบบ ป.1 ข จำนวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2520  - ได้รับงบประมาณต่อเติมบ้านพักครู

พ.ศ. 2521 - ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท และได้งบประมาณ 30,000 บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียน  จำนวน 3 ห้องเรียน

พ.ศ.2523 - ได้โอนโรงเรียนประชาบาล ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2525 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103 จำนวน 3 ห้องเรียน ได้รับเงินช่วยเหลือจากหมู่บ้าน อ.พ.ป.ตำบลตกพรม และโรงเรียนหาเงินสมทบสร้างส้วม 4 ที่นั่ง และที่ปัสสาวะชาย เป็นเงิน 30,000 บาท

วันที่กรกฎาคม พ.ศ. 2530 นายประเสริฐ   พิจารย์กุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตกพรม ลาออกจากราชการ นายเทียม สามงาม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2530  และได้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม สปอ.เมืองจันทบุรี  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2540  นายนพดล  
บุญถนอม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวัดทุ่งเพล  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2532 - ได้รับงบประมาณสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง แบบ สปช.601/26 ขนาด 6 ที่นั่ง เป็นเงิน 74,200 บาท

พ.ศ. 2533 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง แบบ สปช.105/29 จำนวน 2 ชั้น
8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1
,771,200 บาท

พ.ศ. 2535 - ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลตกพรม สร้างถังซีเมนต์ฉาบปูนสี่เหลี่ยม ขนาดความจุน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง

      - ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ตามแบบ สปช.601/26 ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 135,000 บาท

พ.ศ. 2538  - ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาวเก็ตบอล เป็นเงินจำนวน 128,000 บาท

               -  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ตามแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง 
พร้อมที่ปัสสาวะชาย เป็นเงิน 90
,000 บาท

พ.ศ. 2542  - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง แบบ สปช.102/29  เพิ่มห้องกลาง 1 ห้อง รวม 4  ห้องเรียน เป็นเงิน 1,088,600 บาท

                    ต่อมา ได้ปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจาก สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547

          ปัจจุบัน โรงเรียนวัดตกพรม เปิดทำการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรวม   12   ห้องเรียน   มีนักเรียนทั้งสิ้น  378  คน   ประกอบด้วย

 ผอ.รร.  1  คน 

ครูประจำการ  15 คน   

พนักงานราชการ  1  คน 

ครูอัตราจ้าง  2  คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  คน

ธุรการ 1 คน

ลูกจ้างประจำ  1  คน

แม่บ้าน 1 คน   

-เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2535  

-เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2540  

-เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว เมื่อ พ.ศ. 2542 

-เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ ปี 2555

-ได้รับการประเมินผ่าน สมศ. ในระดับ ดี เมื่อ พ.ศ. 2555

-เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อปี 2556

-เป็นโรงเรียนดีเด่นเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2557 

-เป็นโรงเรียนนำร่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2558

-และเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ เหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66   ปี 2559