กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเกรียงไกร สังข์วิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภัคชัญญา รัตนนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1