กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุดใจ สาคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวพรชนก สาคร
ครูผู้ช่วย