กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดใจ สาคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวพรชนก สาคร
ครูผู้ช่วย