กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุดใจ สาคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวพรชนก สาคร
ครูผู้ช่วย