กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนีย์ โพธิ์มา
ครูอัตราจ้าง