ปฐมวัย

นางขวัญจิตร ภูเวียง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิไล กะจะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายปกรณ์ ฝึกฝนจิตต์
ครูผู้ช่วย