คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางขวัญจิตร ภูเวียง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววิไล กะจะวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายปกรณ์ ฝึกฝนจิตต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2