กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววัลลีย์ จตุพลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรพล คำนาค
ครู คศ.1