กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรพล คำนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมณฑณี วาชะอุ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2