คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวา งามใจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิลธิชา นิลฉวี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร ชื่นบุญเพิ่ม
ตำแหน่ง : ประธานสีฟ้า
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุษยมาส สระอุบล
ตำแหน่ง : ประธานสีเขียว
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล สิงห์ลอ
ตำแหน่ง : ประธานสีเหลือง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิศร ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานสีแดง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีงาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านตกซี
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา เพชราชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านเพกา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กสุนัน ศรีมาตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านน้ำอ่อน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนวลี สุดแดง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านบ่อกลาง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหรัฐ วงจันลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านอ่างเอ็ด
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลิต บุญมาตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านตกพรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวี ชีวะเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาย หมู่บ้านสีเสียด
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา ทองคง
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ป.3
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุทธ แจ่มใส
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ป.4
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคค์มลฆ์ ชัยพรพูนมงคล
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ป.5
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ้เด็กชายธนภัทร อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ป.6/1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาลิตา เภาจี๋
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ป.6/2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุณณิศา โคตุธา
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ม.1
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งรวี นามบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ม.2
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุปริญญา คงเนียม
ตำแหน่ง : หัวหน้า ชั้น ม.3
ระดับชั้น : ม.3