วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       ปรัชญาโรงเรียน

          การศึกษาคือ รากฐานของชีวิต

คำขวัญประจำโรงเรียน

          การเรียนนำหน้า  กีฬาสนับสนุน  เพิ่มพูนคุณธรรม

 กลยุทธ์

         กลยุทธ์ที่   เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย       

         กลยุทธ์ที่ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่   พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน

กลยุทธ์ที่ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่   พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่   ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ที่   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้น

๑.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

๒.      นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

๓.      นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมและมีความสำนึกในความรักชาติ

๔.      เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี

๕.      ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน   และนักเรียนจบ . 3 เรียนต่อทุกคน

๖.      จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗.      มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                                      ยิ้มง่าย ไหว้สวย พูดเพราะ

คำอธิบาย    ยิ้มง่าย ไหว้สวย  พูดเพราะ    หมายถึง    

        ยิ้มง่าย   หมายถึง    พฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นมิตร การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

        ไหว้สวย  หมายถึง   พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเคารพ นบนอบการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

       พูดเพราะ  หมายถึง  พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน                                  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่         นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่         นักเรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  ประหยัด อดออม  รู้จักใช้และร่วมมือรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ที่         นักเรียนมีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและมีจิตสำนึกในประชาธิปไตย