คณะผู้บริหาร

นายนพดล บุญถนอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบุญนาค ชีวะเจริญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร สังข์วิชัย
หัวหน้างานวิชาการ

นายกมล ต้นภูเขียว
หัวหน้างานบุคลากร

นางสุดใจ สาคร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุดใจ สาคร
หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางขวัญจิตร ภูเวียง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายไกรพล คำนาค
หัวหน้างานธุรการ

นางสาววิไล กะจะวงษ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0