คณะผู้บริหาร

นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสุริยา แหลมหลัก
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
หัวหน้างานวิชาการ

นางสายใจ ชำนาญเท
หัวหน้างานบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายไกรพล คำนาค
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุดใจ สาคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1