คณะผู้บริหาร

นายนพดล บุญถนอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบุญนาค ชีวะเจริญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร สังข์วิชัย
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุดใจ สาคร
หัวหน้างานบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสุดใจ สาคร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาววัลย์ จตุพลัง
หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางขวัญจิตร ภูเวียง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายไกรพล คำนาค
หัวหน้างานธุรการ

นายกมล ต้นภูเขียว
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน