คณะผู้บริหาร

นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายบุญนาค ชีวะเจริญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร สังข์วิชัย
หัวหน้างานวิชาการ

นายกมล ต้นภูเขียว
หัวหน้างานบุคลากร

นายไกรพล คำนาค
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุดใจ สาคร
หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาววิมลฤดี เกษอ่อน
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายสถาพร น้อยสมวงษ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางขวัญจิตร ภูเวียง
หัวหน้างานธุรการ

นางสาววิไล กะจะวงษ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน