พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
          วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

            นักเรียนโรงเรียนวัดตกพรม มีความรู้ มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       มีคุณธรรมชัดเจน  เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย และห่างไกลสารเสพติด

 

พันธกิจ

          . จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          . จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน

          . จัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่นประเพณี และวัฒนธรรม

          . จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

          . จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาสารเสพติด

เป้าประสงค์

          นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเหมาะสมกับวัย และธรรมชาติ เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และห่างไกลสารเสพติด