ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดตกพรม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นั้นเพื่อ  1.เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
          2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
          4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
          5. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจและโอกาสแก่นักวิจัย นักประดิษฐ์ ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน
ตอนเช้า พิธีเปิด นายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนางอุทัยวรรณ  ศรีสุขใส  ในการเป็นประธานในพิธีเปิด ประกอบด้วย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประกวดชุดการแต่งกายทางวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มการทดลองกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การแสดง ทูบีนัมเบอวัน ของนักเรียน ชั้น ป.6  และปิดท้ายด้วยการทำจรวดขวดน้ำและแข่งขันจรวดขวดน้ำ นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,10:14   อ่าน 395 ครั้ง