ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ (ชั้น ม.3) โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตกพรม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ (ชั้น ม.3) โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่ง คัดเลือกเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 13-15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561 
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) กองกำกับตะเวนชายแดนที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
       กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของอำเภอขลุง  ประจำปีการศึกษา 2561    ในครั้งนี้ โดยมีลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  จำนวน   105  คน  คณะวิทยากร  จำนวน  20 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา  3 วัน  2  คืน   ในสภาพปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่า  สังคมของชุมชนและประเทศชาติ ขาดซึ่งระเบียบ  วินัย  ขาดความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น  ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัย  ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล  โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม  เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไปจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนากิจการของลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   ในการนี้  ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา โดยเฉพาะคณะวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกองกำกับการฯ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอขลุง ทั้ง 7 โรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,14:56   อ่าน 98 ครั้ง