ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนและเดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในสังกัดอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตกพรม เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายแรมคืนและเดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในสังกัดอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 25561 ณ  ในวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2561 รวม 3 วัน 2 คืน  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล.1 .(ตรอกนอง) โดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุ่งเน้น เพิ่มเติมจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ที่กำหนดโดยที่กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตน เองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม จึงเป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้สอด คล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางสถานศึกษาจึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

 

 

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,10:18   อ่าน 53 ครั้ง