ภาพกิจกรรม
การคัดเลือก 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม 2561  โรงเรียนวัดตกพรมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดย นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม   เป็นประธาน รัฐบาลมีนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับตำบลก่อน แล้วพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ(Stand Alone)ถือเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยเชิงระบบ ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไว้แล้ว โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู่โรงเรียนดีศรีตำบล การเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียน

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,10:40   อ่าน 40 ครั้ง