ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 25662  นายนภดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรมได้มอบหมาย นายกมล  ต้นภูเขียว พร้อมทั้งลูกเสือ จำนวน 8 นาย เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยมีนายนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายภิญโญ  อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษ และพิษภัยของยาเสพติดโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,19:51   อ่าน 272 ครั้ง