ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนวัดตกพรม มีความมุ่งหมายให้บุคลากรทางการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติ จึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาดูงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานก็จะมีประสิทธิผล เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
              ดังนั้น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดตกพรม จึงได้ประชุมกันถึงเรื่องการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ และที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราควรจะไปดูโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกๆด้าน เพื่อจะได้นำความรู้แต่ละด้านมาพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการ 2019 ก้าวสู่มิติใหม่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว นำโดย นายนพดล  บุญถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านสามขา มิตรภาพที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  1 – 4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562  ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,22:12   อ่าน 456 ครั้ง