ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2562
 โรงเรียนวัดตกพรม  ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันศุกร์ ที่ 22  พฤศจิกายน  2562  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะครูในสายชั้นมัธยมศึกษา  มีการคุมเข้ม มาตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด ในกิจกรรมประกอบด้วย เข้าชมพระราชวังบางประอิน  ชมวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพ็ชร วัดไชยวัฒนาราม และปิดท้ายด้วยชมวิถีชีวิตของชุมชนในตลาดน้ำอโยธยา กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกระบวนการเรียนการสอน/วิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  สำหรับจุดประสงค์หลักในการจัดทัศนศึกษานั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย 
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,19:57   อ่าน 261 ครั้ง