ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ (ชั้น ม.3) โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดตกพรม เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ชั้น ม.3) โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอขลุง ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่ง คัดเลือกเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 11-13  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายเทวาพิทักษ์( หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน)  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
       กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของอำเภอขลุง  ประจำปีการศึกษา 2562    ในครั้งนี้ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลา  3 วัน  2  คืน   ในสภาพปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่า  สังคมของชุมชนและประเทศชาติ ขาดซึ่งระเบียบ  วินัย  ขาดความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น  ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัย  ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล  โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย  รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม  เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไปจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนากิจการของลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   ในการนี้  ต้องขอขอบคุณ ค่ายเทวาพิทักษ์( หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน)  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะคณะวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกองกำกับการฯ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอขลุง ทั้ง 7 โรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,13:51   อ่าน 400 ครั้ง