ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือ สามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดตกพรม ดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562    ณ โรงเรียนวัดตกพรม อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2563  ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตกพรม นายชาญณรงค์  โตมีศิลป์  มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรม จะประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี เปิดกอง และปล่อยลูกเสือเดินทางไกลไปเส้นทางหมู่บ้านตกซี - เพกา ประมาณ 5 กม. เข้าฐานการเรียนรู้ และประกอบอาหาร และเข้าฐานทดสอบกำลังใจในภาคบ่าย  ซึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ  วัตถุประสงค์หลักๆ คือ  
1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร
2   เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3   เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
4   เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
5   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6.  เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ 
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,20:17   อ่าน 351 ครั้ง